המלונות נדרשים לעמוד בשלל חוקים ותקנות הנוגעות לפינוי אשפה מסוגים שונים. כך, חוק האריזות מחייב אותנו לדחוס את כל אריזות הקרטון ולהעמידן לפינוי בחבילות מוכנות ומהודקות ע"י חברה ייעודית.

גם את שמן הבישול מהמטבחים עלינו להעמיד לפינוי ייעודי במכלים ייעודים ע"י חברות ייעודיות המתחמות בכך (אסור כמובן לשפוך שמן לביוב).

חלק מהמלונות נדרשו להציב דחסניות אשפה על חשבונם לשם צמצום כמות הפינויים.

אף שברגיל, פינוי האשפה מהמלונות הינו חלק אינהרנטי ממעטפת השירותים לה זכאי המלון תמורת תשלומי הארנונה לרשות, בחלק מהמקומות הרשות המקומית איננה מודעת לחובות החוקיות המוטלות עליה ואיננה מפנה את האשפה מהמלונות או מטילה אגרת פינוי אשפה.

בימים אלו, אנו מנהלים עתירה בבג"ץ נגד משרד הפנים, לגבי אמות המידה לקביעת כמות אשפה עודפת, בגינה הרשויות יוכלו לגבות תשלום נוסף על הארנונה.