בשנים האחרונות מאגמת הממשלה את כל התקציבים שלה בנושא הסיוע לחסכון האנרגטי,  ונותנת באמצעות מרכז ההשקעות מענקים  לפרוייקטים שיוכרו כמפחיתי  גזי חממה והתייעלות אנרגטית.

להלן מנגנוני תמיכות עבור ביצוע פרויקטים להפחתת פליטות גזי חממה והתייעלות אנרגטית  שפורסמו בינואר 2019 :

א. מענקים

בהתאם להוראת מנכ"ל 4.41

בשיתוף: משרד הכלכלה, הגנת הסביבה, אנרגיה ואוצר

סך המענקים שיחולקו : 66 מיליון ₪

עקרונות המסלול:

התוכנית מיועדת למבקש סיוע שמעוניין לבצע פרויקט/ים להפחתת פליטות גזי חממה והתייעלות אנרגטית (דרך צמצום צריכת החשמל) באופן ישיר או עקיף וניתן לחישוב וניטור באחד ממגזרי הפעילות הזכאים.

          ההשקעות המזכות הן : " השקעות לביצוע פרויקט הכוללות הוצאות ישירות על סקר אנרגיה, ייעוץ ותכנון מקדים לפרויקט, הוצאות לרכישת ציוד ומכונות,

          הוצאות התקנה,  הוצאות הדרכה והתקנה של ציוד ומכונות, הוצאות בגין החלפה או שדרוג של ציוד ומכונות, הוצאות הובלה ושינוע לרבות מנופים

          והוצאות מדידה וניטור ,  טכנולוגיות הנדרשות לצורך ביצוע הפרויקט לרבות טכנולוגיות הנדרשות לצורך החלפה או שדרוג של טכנולוגיות קיימות".

התמיכה הניתנת במסגרת התוכנית:

בקשת הסיוע למציע הינה בשיעור של עד 20% מסך ההשקעה ולא יותר מ- 3,000,000 ש"ח.

סך ההשקעה בפרויקט:

לא תפחת מ- 500,000 ₪

תמיכה בהתקנה מסחרית של טכנולוגיה ישראלית חדשנית:

התקנה מסחרית של מוצר, המבוסס על טכנולוגיה חדשנית הצפויה לצמצם את צריכת החשמל או להפחית את פליטות גזי החממה.

במקרה זה גובה הסיוע יוכפל (עד 20%) ולא יותר מ- 6,000,000 ₪.

ההשקעה בפרויקט בעל טכנולוגיה ישראלית חדשנית תהיה מעל ל- 400,000 ₪

מגבלת מחזור של מבקש הסיוע :

היקף מחזור המכירות של מבקש סיוע בין אם הוא תאגיד ובין אם הוא תאגיד קשור, לא עלה בשנה הקלנדרית שקדמה למועד הגשת הבקשה לסיוע על 400 מיליון ₪ . לצורך חישוב מחזור המכירות יילקח בחשבון מחזור מכירות של מבקש הסיוע בלבד.

ניתן להגיש שאלות הבהרה עד לתאריך ה- 3 במרץ 2019

מועד אחרון להגשת הבקשות: 4 באפריל 2019

להלן קישור להוראת המנכ"ל וטפסי הבקשה>>

ב.  הלוואות בתנאים מיטיבים עם ערבות מדינה

בשיתוף: המשרד להגנת הסביבה, אנרגיה ואוצר

הבנקים הנבחרים:

מזרחי-טפחות, מרכנתיל דיסקונט, הפועלים והבינלאומי

עקרונות המסלול:

מתן הלוואות, בהיקף של עד 85% מעלות הפרויקט, המיועדות לפרויקטים שצפויים להוביל להפחתה מינימלית של צריכת החשמל בהיקף של 200,000 קוט"ש בשנ

לפרטים נוספים על תנאי הסף, הליך קבלת הלוואה והטכנולוגיות הרלבנטיות – כאן

קישור להגשת בקשה :

להגשת בקשה להלוואה – כאן.

ניתן לשלב בין מענק (סעיף 1 הנ"ל) להלוואה (סעיף 2) לאותו הפרויקט ובתנאי כי אושר החל ממקצה השלישי של תכנית המענקים וזאת עד לסכום מצטבר של 85% מסך עלות הפרויקט על פי ההצעה המאושרת, בהתאם לנוסח הקיים במכרז.