תעריפי חשמל

בהיות המלונות צרכני חשמל גדולים – התעריף הרלוונטי להם הוא תעריף תעו"ז ( תעריף לפי עומס המערכת וזמן),

בעיקר  תעו"ז מתח גבוה ותעו"ז מתח נמוך.

להלן מקבץ שעות התעו"ז

 

תעריפי החשמל מינואר 2020

תעריפי החשמל מינואר 2020 הוזלו בשיעורים של כ-4.5% עד לכ-6% ( תלוי ברמת המתח של התעו"ז , בשעות הצריכה וגודל החיבור).

מצ"ב התעריפים החל מינואר 2020 בהשוואה לתעריפים בשנים : (2018-2019)

תעריפי חשמל

מקבצי שעות התעוז

 

תעריפי החשמל מינואר 2019:

בעקבות המחאה נגד העלאה מתוכננת של תעריפי החשמל בשיעור גבוה של כ : 6-9% ,

עודכנו תעריפי החשמל בשיעור של כ-3%. השיעור המדויק לכל צרכן נקבע לפי גודל החיבור של הצרכן,

בשל הטמעת רכיב קבוע בתעריף הרשת ושיוך מחדש של עלויות למקטעי ההולכה והחלוקה.