Skip to main content

רישוי עסקים מקוון

שני אנשים עובדים מול מחשב

בהמשך לרפורמה ברישוי עסקים, אנו שמחים לבשר כי הושלמה מערכת הדיווח המקוון לבקשות רישוי מהמשטרה וכיבוי האש.

המשמעות היא שלא תצטרכו עוד להגיע פיזית למשרדי הרשויות השונות לשם הגשת בקשות לקבלת וחידוש רישיונות עסק, וגם לא תצטרכו עוד לשלוח את החומר בדואר, בפקס וכיוצ"ב. הכל יהיה און-ליין.

ראו באתר המשרד לביטחון פנים:

הסבר על אופן הגשת השגה למשטרת ישראל

הגשת השגה למשטרת ישראל

מדריכים נוספים באתר המשרד לביטחון פנים

ביום 27/1/19, בשעות 10 עד 13, נקיים יום עיון והדרכה לגבי תפעול המערכת בבית התעשיינים (הזמנה מעודכנת תצא בימים הקרובים).

במקביל, אנו עובדים מול ההתאחדויות המקומיות לקיום ימי עיון בתחומן ברחבי הארץ (גם על כך ייצאו הודעות נפרדות בקרוב).