Skip to main content

פרשו כנפיים ועפו

על עודף הרגולציה בבתי המלון בארץ

 

מצ"ב כתבה שפורסמה ביום שישי במוסף ישראל היום על עודף הרגולציה בבתי המלון בארץ והסיבות למחירים הגבוהים של בתי המלון.
לקריאת הכתבה