Skip to main content

פעולות ההתאחדות למען המלונאים בתקופת הקורונה

פיצוי נזק עקיף למלונות בעקבות האירועים האחרונים

 

נושאפעילותסטטוס נכון ליום 04.05.20
שולחן עגול עם משרדי האוצר והתיירות
בימים אלו מתנהלים מגעים של צוות ההתאחדות ונציגי המלונאים יחד עם משרדי האוצר והתיירות בנוגע לסיוע ייעודי לענף להחזר ההוצאות הקבועותעדיין במו"מ
בניית מודל פיצוי - עבודה כלכלית עם פירמת הייעוץ הבינ"ל KPMGשיתוף פעולה של כלכלני המלונות עם פירמת KPMG סומך-חייקין, לבניית מודל פיצוי למלונותהמודל הושלם והועבר למשרדי האוצר והתיירות ומסייע לנו במו"מ איתם

מענקים לעסקים קטנים ובינוניים לכיסוי ההוצאות הקבועות

התקבלה החלטת ממשלה למתן מענקים לעסקים קטנים עם מחזור של עד 20 מיליון ש"ח בשנה עבור: מרס-אפריל 20. גובה המענק נגזר משיעור הירידה במחזורים לעומת החודשים המקבילים אשתקד ומשיעור החיסכון בהוצאות. הפיצוי המקסימלי יכול להגיע ל- 15% מהמחזור במרס-אפריל אשתקד ולא יותר מ-400 אלף ש"ח

מ-12.5.20 ניתן יהיה להגיש את הבקשות באופן מקוון
היערכות המלונות בנושא היגיינה, בעת פתיחת מחודשת בתקופה של טרום מיגור הקורונהלבקשת משרד התיירות, הכינה התאחדות המלונות נוהלי חזרה לעבודה בימי קורונה. נעזרנו במסמכים של משרד הבריאות הישראלי ושל ארגון הבריאות העולמי בכל הקשור להחזרת המערכות לאחר השבתתם.
הנהלים יפורטו בסוגיות של החיטוי והיגיינה של העובדים, צוותי הקבלה, תחזוקה, מבנה, חדרי אוכל וברים, חדרנות וניקוי חדרים, מים ושפכים, טיפול במערכות למניעת ליגיונלה, ציוד וחומרי חיטוי ועוד.
השלמת המסמך תתבצע בליווי מומחה למחלות זיהומיות שילווה את התהליך.
הנוהל יועבר בימים הקרובים למלונות ולמשרד התיירות.

מתווה האוצר לענפים החוזרים לפעילות

הגבנו על מתווה האוצר המדבר על חזרה לפעילות של המלונות כבר ב-17.5, ללא מתן שירותי אירוח בסיסיים מלבד לינה, וציינו כי במתווה זה, לא נותר רציונל כלכלי לפתיחתם של המלונות. לפיכך ציינו כי יהיה סביר לשלב את ענף המלונאות במסגרת תוכנית החזרה לפעילות בשגרה ובכלל זה מתן שרותי אירוח כגון הסעדה ורחצה בבריכה בכפוף להנחיות, לקראת חג השבועות, קרי בסוף חודש מאי.

תצא הודעה היום/מחר
בקשה להארכת תקנות משק לשעת חירום) נגיף הקורונה החדש (הוראות מיוחדות לעניין ביטוח אבטלה(התש"ף - 2020))
נשיאות המגזר העסקי פנתה למנכ"ל הביטוח הלאומי לגבי הארכת התקנות. תשובת מנכ"ל הביטוח הלאומי היא כי סוכם עם נציג אגף תקציבים לאשר לאלתר :
1. הארכת תקופת הזכאות לדמי אבטלה גם לחודש מאי.
2. הארכת תוקף האכשרה המקוצרת בת ששה חודשים, לכל מי שנפלט מהעבודה עקב פיטורין או חל"ת, עד ל- 30.4.2020, כולל.
3. תשלום מקדמות עבור אפריל באותם מקרים שהטיפול בתיקים לא יסתיים עד למועד העברת תשלומי האבטלה.
4. ההסכמות יועברו ללא דיחוי לאישור הממשלה, במסגרת תקש"ח.

ממתינים לאישור הממשלה
מל"ל – פניה לשילוב המלונאות במסגרת חזרה לפעילותפנינו לראש המל"ל לשילוב ענף המלונאות במסגרת תכנית החזרה לפעילות בכפוף להנחיות ותוך שמירה על כללי הבריאות
ממתינים לתשובה
ארנונה
במסגרת התוכנית הכלכלית הוחלט על מתן 3 חודשי פטור מהארנונה (מרס - מאי) לענפים שנפגעו ובכללם למלונות.
בתקנות שפורסמו ב-21.4.20 - נאמר כי הזכאות היא לפטור של 100% מסכום הארנונה הכללית בחודשים : מרס-מאי 2020. יחד עם זאת נאמר כי מועצה רשאית להחליט כי במקום זאת תינתן הנחה של 25% מהארנונה השנתית.
התקנות בתוקף
הלוואות בערבות מדינה
פעלנו להנגיש את ההלוואות למלונאים.
קרן ההלוואות בערבות מדינה לעסקים שמחזורם עד 400 מש"ח יצאה כבר לדרך. אנו מטפלים בבעיות שמציבים הבנקים לקבלת ההלוואה.
חלק מהמלונות הצליחו לקבל הלוואות. החשב הכללי הגדיל את הקרן מ-8 מיליארד ש"ח ל-14 מיליארד ש"ח.
אנו פועלים בגיבוי האוצר ועם החשב הכללי לסייע למלונות שפנו ונתקלו בקשים מול הבנקים בקבלת ההלוואות.
רשות המיסים
א. מע"מ - דחיית המועד לדיווח ותשלום מע"מ ל-27.4.20 למדווחים בדיווח דו חודשי. למדווחים בדיווח חד חודשי נדחה ב-10 ימים ל-26 במרס. בקשנו דחיה נוספת עד סוף המשבר או עד סוך השנה.
ב. מס הכנסה - נדחו מועדי הגשת הדו"חות למס הכנסה בחודשיים עד ל-30.7.20.
כמו כן בקשנו החזר מקדמות עבור : ינואר-פברואר עבור עובדים להם נוצר מס הכנסה במינוס וכן החזר מקדמות
רשות המיסים הודיעה על שחרור מהיר של יתרות זכות במס הכנסה והחזרי מס תשומות במע"מ.
ג. הנחיות מיוחדות בעניין חיוב שווי שימוש ברכב לעובדים שיצאו לחופשה ללא תשלום (חל"ת) המאפשרות זקיפת שווי שימוש יחסי לעובדים אשר הוצאו לחל"ת והחזירו את הרכב למעסיק. ההנחיות לגבי שווי השימוש ברכב פורסמו ב-2.4.20.
ד. הסדר התשלומים בגין היטל עובדים זרים שהוטל גם על הפליטים בוצע בזמנו באמצעות מתן 18 המחאות דחויות. ניתן לפנות לרשות המיסים ולבקש לדחות את פירעון ההמחאות הקרובות.
א. עדיין לא נתנו דחיות נוספות לגבי הדיווח והתשלום למע"מ לגבי המדווחים חד חודשית. לגבי המדווחים בדיווח דו חודשי – נתנה דחיה נוספת של הדיווח והתשלום ל-18.5.20 (לגבי ינואר ופברואר).
ג. לשכת התיאום של תעשיית התיירות פנתה לשר האוצר בבקשה כי לעובדי תעשיית התיירות לא ייזקף שווי רכב גם אם לא יחזירו את הרכב למעסיק. עדיין לא התקבלה תשובה.
ד. לגבי דחיית תשלומים בגין היטל עובדים זרים – אושרה דחייה עבור 3 תשלומים חודשיים (אפריל-יוני)
משרד הבריאות – הקלות בנושא הסעדה
פנינו למשרד הבריאות לשקול הפעלת חדרי אוכל במלונות במתכונת מצומצמת וזהירה וזאת במסגרת תרחיש של חזרה הדרגתית לתפעול
ממתינים לתשובה
משרד הבריאות - אירוח מבודדים
פנינו למנכ"ל משרד הבריאות שיבהיר שמלון יכול לשמש לבידוד אזרחים ישראלים ע"פ הצו והתקנות גם כשזה לא במסגרת מכרז ממשלתי, כאשר המלונות יתחייבו להתנהלות המתאימה בהתאם לתקנות ולהנחיות
ב-13.4.20 התקבל אישור ממשרד הבריאות כפוף להנחיות בריאותיות.
הסדרת סוגיית דמי השכירות בתקופת המשבר
חוות דעת של היועצים המשפטיים של ההתאחדות הוגשה לצוות שמונה לכך במשרד המשפטים ואנו מקיימים איתם מגעים בכדי להציג את עמדתנו
ממתינים לתשובה. נשלח למלונות סקר מטעם משרד המשפטים
חל"ת
ההתאחדות טיפלה וסייעה למלונות באופן שוטף בהוצאה לחל"ת של העובדים. אנו עובדים מול משרד האוצר לאפשר חל"ת גמיש עבור עובדינו, על מנת שיסייע לענף בחזרה הדרגתית של העובדים לאחר המשבר. בקשתינו נתמכת ע"י משרד התיירות ומנכ"ל הביטוח הלאומי.
לאחרונה פנינו למנכ"ל הביטוח הלאומי לאפשר תיקון לפיו לא יגבו מהעובדים דמי ביטוח לאומי בחודשיים הראשונים של החל"ת
מתקיימת ועדה פרטנית של אגף התקציבים איתנו בנושא תעסוקה.
לגבי אי גביית ביטוח לאומי מהעובדים בחל"ת הודיע לנו מנכ"ל הביטוח הלאומי כי הוא מזדהה עם בקשתנו אבל זה מצריך שינוי חקיקה. לפיכך פנינו אליו שוב ובקשנו שעד שיוסדר הנושא ידחה התשלום במס' חודשים. אנו פועלים גם מול ההסתדרות בכדי שיבוצעו השינויים הנדרשים.
הרחבת הסיוע לעצמאים שהם שכירים בעלי שליטה
משרד האוצר פרסם כי ראש הממשלה ושר האוצר קבעו כי מענק הסיוע יורחב ובן השאר יכלול גם שכירים בעלי שליטה שעד כה לא נכללו בתוכנית הסיוע.
התקנות בנושא עדיין לא פורסמו ברשומות.
זכויות יוצרים
פנינו לארגונים השונים: אקו"ם – הסכים לדחיית התשלום עד לסוף השנה. אשכולות, עילם – רבעון ראשון מקדמה ושאר התשלומים בסוף השנה. הפיל- מחכים לאישור דומה כתוב. (לפדרציה לא נערכה פניה מכיוון שאנו נמצאים אתם בהליך משפטי). בכל מקרה עפי' חוות דעת משפטית שקבלנו – אין חובה לשלם עבור זכויות היוצרים במידה והמלון סגור.נערכה פניה נוספת לאשכולות עילם בה נאמר כי לגבי התקופה בה המלון סגור – אין חולק כי לא צריך לשלם ואילו
התשלום עבור הרבעון הראשון ( עד שהמלון נסגר) יועבר עד סוף השנה
כיבוי אש
אושרה השהייה של 5 חודשים למלונות קיימים במועד ביצוע שינויים נדרשים. בקשנו דחיה נוספת – לפחות עד סוף 2020.
דחייה בתשלום אגרת רישוי עסקים ב-3 חודשים, אי ביצוע ביקורות לעסקים המחזיקים באישור סידור כבאות, בהסתמך על הצהרה שמערכות החירום מתוחזקות ותקינות פניה למשרד האוצר בבקשה לביטול אגרת בדיקה שנתית לכיבוי אש
הדחייה ל-5 חודשים - בתוקף ממרס 2020.
עדיין לא קבלנו תשובה לגבי דחיה עד סוף השנה.

לגבי הבקשה לביטול אגרת בדיקה שנתית- ממתינים לתשובה
משטרה
המשטרה מקיימת כרגע דיונים לעניין הקלות נוספות בכל מערך ההכשרות והריענונים למאבטחים במשטרה בחודשים הקרובים. צפויים לפרסם את החלטתם בתוך שבועיים.
המשטרה אישרה חידוש תוקף אוטומטי למאבטח/מנב"ט שהתעודה שבידו פגה לאחר ה-1.2.20, עד ל-1.7.20
קודם לכך, המשטרה קבלה את פנייתנו ואישרה זמנית שינוי דרישת מאבטח חמוש לתפוסה של מעל 150 חדרים בלבד. מלונות בתפוסה נמוכה מ-150 חדרים – לא צריכים מאבטח חמוש. כמו כן, אושרה הארכת מועדים לביצוע הריענונים של מאבטחי המלונות -רלוונטי גם למאבטחים ועובדים שיצאו לחל"ת.
בתוקף ממרס 2020.
כמו כן משטרת ישראל האריכה את תוקף תעודות מנב"ט/מאבטח שפגו החל מיום 1.2.20 באמצעות הארכה מנהלית עד ליום: 1.7.20
משגיחי כשרות
לאור פנייתנו, קיבלנו אישור של מנהל מחלקת הכשרות בבתי מלון במלונות לצמצם שעות השגחה של משגיחים כך שהמשגיחים יעבדו רק כאשר המטבח פועל. כך למשל, בשעות בהן לא מוגשת ארוחת צהריים או ערב – לא תהיה נוכחות של המשגיחים.
בתוקף ממרס 2020
רשות החשמל וחברת חשמל
ביקשנו דחיית תשלומים ב-5 חודשים.
דירקטוריון חברת החשמל החליט שמלון המתקשה בתשלום חשבון החשמל הנוכחי, יוכל לדחות את התשלום לתקופה של 30 יום ללא חיוב בריבית. כמו כן תינתן אפשרות לפריסת תשלומים. החברה גם לא מנתקת לקוחות חייבים בתקופה זו.
מדובר כרגע על תשלום החשמל שהיה אמור להיות משולם בחודש מרס.
פנינו שוב לחברת החשמל בבקשה לאורכה נוספת של חודשיים ואנו ממתינים לתשובה.
מספקי חשמל פרטיים
רשות החשמל הוציאה הבהרה כדלהלן:

"לאור התפשטות נגיף הקורונה, רשות החשמל פרסמה בניוזלטר הקודם בתאום עם חברת החשמל שורת הקלות לצרכנים וליזמים במשק החשמל. בין השאר ניתנה האפשרות לעסקים קטנים ובינוניים הזקוקים לכך לדחות את תשלומי חשבונות החשמל ב-30 יום ללא חשש לניתוק או לגביית ריבית פיגורים.

בעקבות פניית צרכנים עסקיים רבים, ביניהם עסקים קטנים ובינוניים, המקבלים את שירותי האספקה ממספקי חשמל פרטיים, בעוד שהתשלומים עבור שירותי התשתית והשירותים המערכתיים מועברים על ידי המספקים לחברת החשמל מפרסמת רשות החשמל את עמדתה: מצב עניינים זה עשוי להקשות על המספקים הפרטיים לתת הקלות בדחיית תשלומים לצרכניהם כאשר הם נדרשים להעברת מלוא התשלומים לחברת החשמל במועד.

צרכני המספקים הפרטיים אמנם אינם נמנים על צרכני חברת החשמל במקטעי הייצור והאספקה, אך הם נחשבים כצרכני חברת החשמל לכל דבר ועניין במקטעי התשתית והשירותים המערכתיים.

הרשות מבקשת להבהיר כי הדחייה בתשלום למספקים פרטיים עבור השירותים המסופקים לצרכניהם על ידי חברת החשמל, מותנית בהעברת הדחייה על ידי המספק לצרכניו עבור שירותים אלו בלבד וללא קשר לדחיית תשלומים עבור רכיב האנרגיה."
מדובר כרגע על תשלום החשמל שהיה אמור להיות משולם בחודש מרס. מעבר לכך – כפוף למצב בו חברת החשמל תאשר גם היא אורכה נוספת
רשות המים
בעקבות בקשתנו מרשות המים לדחיית תשלומי מים וביוב בחצי שנה והקפאת דיגומי השפכים במלונות - הודיעה לנו רשות המים כי מועצת רשות המים אשרה והנחתה את תאגידי המים והביוב וחברת מקורות לדחות חשבון המים בתוקף מ-17.3.2020 לתקופת החיוב העוקבת ועל פריסת התשלום לעד 12 תשלומים חודשיים , כפי שביקש הצרכן, בריבית מינימלית החל מתקופת החיוב העוקבת.
לגבי דיגום השפכים – יצאה הנחיה לתאגידים לא לדגום בשלב זה בחודש הקרוב.
הדחיה נתנה בשלב זה לגבי חשבון חודש מים אחד – בתוקף מ: 17.3.20.
פנייתנו לרשות המים למתן ארכה נוספת של חצי שנה נענתה בשלילה.
לגבי דיגום שפכים – ההנחיה לא לדגום הוארכה בשלב זה עד 10.5.20
ממונה בטיחות
בעקבות פנייתנו אישר משרד העבודה והרווחה כי מלונות סגורים לא צריכים ממונה בטיחות (יכולים להשהות את ההתקשרות) כמו גם מלונות שמארחים פחות מ-100 אורחים. מלונות שהתפוסה שלהם מתחת ל30% יכולים לצמצם שעות פעילות הממונה ל-4 שעות חודשיות במקום 32.בתוקף מחודש מרס 2020.
פנינו שוב למשרד העבודה ובקשנו הארכת תוקף ההקלות ל-6 חודשים מתום המשבר. ממתינים לתשובה מהם.
משרד הבריאות
משרד הבריאות מוכנים לקבל מהמלונות פניות פרטניות לגבי דחיית מועד ביצוע שדרוגים ושיפוצים במלונות ובלבד שלא מדובר בנושא שמסכן את בריאות הציבור באופן מיידי עד סוף הרבעון השני של השנה.
בתוקף מחודש מרס 2020
נציבות שוויון לאנשים עם מוגבלות
הנציבות נענתה לפנייתנו וקבעה כי בתקופת המשבר לא יבוצעו ביקורות במלונות.
בתוקף מחודש מרס 2020
הצעות חוק לתיקון חוק מס רכוש וקרן פיצויים ולהצלת תעשיית המלונאות
ההתאחדות הכינה 2 הצעות חוק חלופיות לשיפוי המלונות שהונחו על שולחן הכנסת:
1. הצעת חוק לתיקון חוק מס רכוש וקרן פיצויים כך שיכלול בנוסף לנזק מלחמה גם נזק שנגרם לענף התיירות כתוצאה מהשבתת המשק או בשל פעולות בהן נקטה הממשלה לרבות הכרזות על הגבלות תנועה וסגירת מקומות עבודה, במסגרת המאמץ לבלימת מגפת הקורונה.
2. הצעת חוק להצלת תעשיית המלונאות, האומרת כי יש לפצות את המלונות ע"פ הפרשי המחזורים בתקופת הנזק לעומת התקופה המקבילה בשנה הקודמת בניכוי ההוצאות הנחסכות (בדומה למסלול מחזורים כפי שניתן עפי' תקנות מס רכוש).
צוות חשיבה – "היום שאחרי"
נשיאות ההתאחדות החליטה על הקמת צוות בהובלתו של רוני פיבקו, מ"מ נשיא ההתאחדות ובשיתוף מנכ"לים ממס' בתי מלון וזאת במטרה לתכנן וליישם פעולות הנדרשות מאתנו בחלוף המשבר.
מיקוד העבודה יהיה במס' נושאים כגון: שיווק, תדמית, משאבי אנוש, תפעול ועוד.
מלונות הקורונה
במסגרת השת"פ של ההתאחדות ומשרד הביטחון ובהתאם להחלטת הממשלה, פעלנו לסייע באיתור בתי מלון מתאימים להסבה למתקני הבראה לחולי קורונה קלים. עד כה, הוסבו כ-20 מלונות וישנם חוזים עם מלונות נוספים.
הסתדרות
סיכמנו עם ההסתדרות, כי לאור ההחמרה במצב ובעת שמלונות רבים נסגרים, אין טעם להכין הסכם מיוחד מאחר והמשבר עמוק ועובדים רבים יוצאים לחל"ת .סיכמנו שעם תום המשבר נדבר וננסה להגיע להסכמות על הסכם מיוחד בחזרה לשגרה.
עובדים זרים ומסתננים
בעקבות פנייתנו לשר הפנים, בבקשה לסייע לעובדים הזרים והמסתננים באמצעות שחרור סכום של 5000 ₪ לחודש מקופת הפיקדון שלהם, על מנת למנוע מהם חרפת רעב, פרסם משרד הפנים תזכיר חוק תשלום פיקדון לעובד זר שהוא מסתנן (הוראת שעה - נגיף הקורונה החדש), התש"ף-2020.
תזכיר החוק מציע לקבוע כהוראת שעה את האפשרות של עובד זר מסתנן לפדות כספים מתוך חלק העובד שנצבר בחשבון הפיקדון שלו, בתשלום חודשי בסך 2,700 ש"ח, ומכל מקום לא מעבר לסך של 80% מסכום חלק העובד. הגשנו השגה על התזכיר למחלקת יעוץ וחקיקה במשרד המשפטים, ובקשנו להגדיל את הסכום
ל-5,000 ₪ כפי שהצענו במכתבנו לשר הפנים.
בעקבות עתירה שהוגשה לבג"ץ נפסק לטובת מבקשי המקלט ויצאה הוראה לבטל חלק מחוק הפיקדון. בית המשפט הורה למדינה להעביר את כספי הפיקדון תוך 30 יום.
כמו כן בעקבות הבהרות שבקשנו מרשות האוכלוסין וההגירה לגבי ההפקדות ממרס 2020, התשובה שקבלנו מראש ענף פיקדונות לזרים ברשות היא: " אכן בעקבות הפסיקה מעכשיו והלאה אין לנכות מהעובד את חלק הפיקדון אלא המעסיק יפקיד רק את החלק שלו.
במידה ויש מלונות שלא הספיקו להפקיד את פיקדון חודש 03/2020 יש להנחות אותם להחזיר לעובדים את החלק שנלקח מהם וברגע שהאתר יעודכן יהיה עליהם להפקיד רק את חלק המעסיק"
ביטוח
פנינו לממונה על שוק ההון שינחה את חברות הביטוח כי בתקופת המשבר יעדכנו החברות את רכיבי הביטוח שאינם רלוונטיים בתקופת ההשבתה המליאה החל מחבות ממעבידים, צד ג' וכלה באובדן רווחים.
בעקבות פנייתנו פרסמה רשות שוק ההון הוראת שעה במסגרת תיקון חוזר חידוש שנכנסה לתוקף ב-16.4.20
ו נוגעת לעניין ההשבתה כפי שציינו במכתבנו ורלוונטית גם לתחום ביטוח עסקים.
קיום חוזים בימי קורונה
נשלחה למלונות חוות דעת של משרד עו"ד גורניצקי הנותנת מענה לשאלות הנוגעות למגוון רחב של חוזים.
פנייה למשרד התיירות בבקשה לשחרור מענקים המגיעים למלונות שביצעו התאמות לדירוג בהתאם לנוהל
בהמשך לפנייתנו למשרד התיירות לגבי שחרור מענקים, הובהר לנו כי הם עובדים במרץ על החזר התשלומים. וכמובן לשלם לכל הזכאים.
זכויות מלון בנוגע למגע עם אורחיו
נשלח למלונות נוסח של שאלות ותשובות בנוגע לזכויות מלון במגע עם אורחיו.
סקר מלונאים
תוצאות סקר שביקשנו מהמלונאים למלא, מסקנותיו יוטמעו במסגרת העבודה הכלכלית של סומך.
עובדים ירדנים ופיליפינים
לפי בקשתנו, אושרה מכסה של עד 500 עובדים ירדנים ללינה באילת, כרגע הגבול סגור בהחלטת ממשלת ירדן. בקשתנו להקפיא את הגעת העובדים הפיליפינים לארץ עד לאחר המשבר התקבלה.
תקשורת ועדכונים
הודעות שוטפות לתקשורת וייזום כתבות על מצב הענף, עדכוני תקשורת למלונאים, קמפיין דיגיטלי, קמפיין שלטים על המלונות