Skip to main content

פיצוי נזק עקיף למלונות בעקבות האירועים האחרונים

פיצוי נזק עקיף למלונות בעקבות האירועים האחרונים

 

א. הוראת השעה הקיימת: "תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים)(נזק מלחמה ונזק עקיף) התשע"ט 2019" מפצה רק עסקים בתחום 40 ק"מ מרצועת עזה על שכר ששולם לעובדים שנעדרו מעבודתם הן בשל ההוראה על סגירת מקומות עבודה לא חיוניים והן בכדי להשגיח על ילדיהם מתחת לגיל 14 בשל סגירת מוסדות חינוך (ראו בהמשך פירוט  התנאים לגבי הזכאות). 

המועדים בגינם ניתן לתבוע פיצוי הינם 12-14.11.2019

 

ב. לגבי שאר הארץ (מעבר ל-40 ק"מ) – התקנות הקיימות לא נותנות מענה ויש צורך בהחלטת ממשלה ושינוי בחקיקה על מנת להרחיבן גם לשאר האזורים בהם הוכרז מצב מיוחד בעורף.

ראו הודעת רשות המיסים :

https://taxes.gov.il/About/SpokesmanAnnouncements/Pages/121119_2.aspx

נשיאות המגזר העסקי פועלת מול הממשלה להרחבת הזכאות לטווח של עד 80 ק"מ. אנו נעדכן במידה ויהיו  שינויים/ החלטות נוספות בנושא.

 

ג. להלן התנאים הקיימים לסיוע במסלול שכר :

  •       מסלול שכר מפצה על שכר של עובדים שנעדרו מעבודתם עקב הנחיות פיקוד העורף על סגירת מקומות עבודה שאינם חיוניים או לצורך השגחה על ילדם בשל סגירת מוסדות חינוך במקום מגוריהם הנמצאים בטווח 40 ק"מ מגדר המערכת או עקב סגירת מוסד חינוך שבו לומד או שוהה הילד ושמצוי בטווח 40 ק"מ.
  •       זאת בתנאים הבאים :

      שיש להם ילדים עד גיל 14

      העובד נעדר מעבודתו לצורך השגחה על ילדו

      מתקיים לגבי העובד אחד מהתנאים הבאים והוא הצהיר על כך בכתב :

             א. הילד נמצא במשמורתו או בחזקתו הבלעדית של העובד או שהעובד הוא הורה יחיד

             ב. בן זוגו של העובד הוא עובד או עובד עצמאי, ולא נעדר מעבודתו, מעסקו או מעיסוקו במשלח ידו, לצורך השגחה על הילד, ואם בן הזוג אינו עובד או עובד עצמאי – נבצר  ממנו להשגיח על הילד. וכן אם בן זוגו של העובד שהה במילואים באותו יום.

יש להדגיש שגם אם העובד עובד מחוץ לתחום 40 הק"מ , אבל ילדו לומד  במוסד חינוך בתחום ה-40 ק"מ – יש זכאות לפיצוי.

 

ד. יש לציין כי סיוע לפי מסלול מחזורים ניתן רק לבתי הארחה/ מלונות הנכללים ברשימת הישובים בתחום האזור המיוחד ( בתחום ה-7 ק"מ).

 

ה. הפיצוי שניתן במסלול שכר ואופן הגשת התביעה :

פיצוי בגין שכר העובדים שנעדרו לאור הנחיות פיקוד העורף בגובה של 370  ₪ ליום לעובד.

אופן ההגשה מסלול מהיר והצהרתי

  1. ממלאים טופס התביעה
  2. מחתימים את כלל העובדים שנעדרו על נספח ז' הצהרת העובד 
  3. ממלאים את פרטי העובדים שנעדרו בנספח ה' קובץ מרכז להיעדרות העובדים
  4. רושמים את הסכום המתקבל בנספח ה' בטופס התביעה במקום המיועד.
  5. שולחים את טופס התביעה, נספח ה ' ונספח ז' בצירוף צילום צ'ק מבוטל ו/או פרטי חשבון בנק למייל: nezekakif@taxes.gov.il

 

עותק של המכתב שנשלח ללשכת רה"מ בנוגע להרחבת טווח הפיצוי:

שרגא ברוש וארנון בר דוד לבנימין נתניהו – הרחבת טווח הפיצוי בגין נזקי המלחמה בדרום 265

 

לשאלות/ הבהרות ניתן לפנות ליואב בכר : yoav@iha.org.il

או לפנינה בן דוד: pnina@iha.org.il