Skip to main content

נוהל התמיכות למלונות עבור המחצית השנייה של 2021

התאחדות המלונות בישראל

שלום לכולם,

לאחר חבלי לידה קשים במיוחד מלווים בלחץ יומיומי ובלתי פוסק של התאחדות המלונות, פורסם כעת נוהל התמיכות למלונות עבור המחצית השנייה של 2021.

https://www.gov.il/he/departments/policies/procedure-for-paying-grants-to-other-entities?fireglass_rsn=true#fireglass_params&tabid=a3fdd375635d31f7&application_server_address=tie5.fg.gov.il&popup=true&is_right_side_popup=false&start_with_session_counter=1

הנוהל, כולל תוספת של מענקים בסך של עד 150 מלש"ח. (בנוסף ל- 300 מלש"ח שחולקו בנוהל הראשון ב 3 פעימות).

מענקים אלו בהתאם להסכמים של התאחדות המלונות עם משרד האוצר הם בתוספת וייחודיים לבתי המלון בלבד, למענקי ההוצאות הקבועות שניתנו לכלל המשק דרך רשות המיסים והפטור מארנונה (הנחה של 95%) שהוענקה דרך הקרן לעסקים קטנים ובינוניים במהלך הקורונה.

הנוהל מכוון לבתי מלון אשר סגמנט התיירות הנכנסת שלהם הינו משמעותי בהכנסותיהם ומפצה את בית המלון ששיעור הכנסותיהם מתיירות נכנסת בשנת 2019 היה לפחות 40% וירדו בשיעור של לפחות 40% ביחס לממוצע הכנסותיהם בתקופות המקבילות 2018-2019.

 

לאחר מו"מ ארוך ועיקש שניהלה התאחדות המלונות בראשות אבי ניסנקורן שופר המתווה והושגו השיפורים הבאים:

 הסיוע יינתן ב-2 פעימות וכן יינתן מענק נוסף בגין פגיעה מתמשכת כדלקמן:

1)       פעימה רביעית – סיוע בגין החודשים יולי עד ספטמבר 2021.

2)       פעימה חמישית – סיוע בגין החודשים אוקטובר עד דצמבר 2021.

3)       מענק נוסף בגין פגיעה מתמשכת – סיוע בגין פגיעה מתמשכת בתקופת הנוהל (יולי עד דצמבר 2021) למתקן מלונאי שזכאי למענק באחת משתי הפעימות – הרביעית או החמישית.

שלושה מבחנים :

           א.         מחזור העסקאות של העוסק מכלל עסקיו בתקופת הפעימה ירד בשיעור של לפחות 40% ביחס למחזור העסקאות שלו מכלל עסקיו בתקופה המקבילה בשנת 2019. (אין בחינה ברמת איחוד העוסקים).

            ב.         מחזור הכנסותיו של המתקן המלונאי משירותי לינה ושירותים נלווים מתיירות נכנסת בכל שנת 2019, היה לפחות 40% מסך מחזור הכנסותיו משירותי לינה ושירותים נלווים באותה שנה[1].

            ג.          הכנסותיו של המתקן המלונאי משירותי לינה ושירותים נלווים בתקופת הפעימה, ירדו בשיעור של לפחות 40% ביחס לממוצע הכנסותיו משירותי לינה ושירותים נלווים בתקופות המקבילות בשנים 2018-2019.

מגיש בקשה אשר קיבל במהלך תקופת הקורונה לפחות מענק אחד לסיוע לעסקים בגין השתתפות בהוצאות קבועות לפי חוק התוכנית לסיוע כלכלי, יהיה זכאי לסכום של 1,200 ₪ בגין כל חדר במתקן המלונאי, עבור כל חודש בפעימה זו (מגיש בקשה שלא קיבל יהיה זכאי ל-900 ₪)

מענק נוסף בגין פגיעה מתמשכת

שני תנאים:

  1. המתקן המלונאי קיבל מענק בגין אחת הפעימות בלבד – הפעימה הרביעית או הפעימה החמישית.

יובהר כי מתקן שקיבל מענק בגין שתי הפעימות, לא יהיה זכאי למענק הנוסף בגין פגיעה מתמשכת.

  1. הכנסותיו של המתקן המלונאי משירותי לינה ושירותים נלווים בכל תקופת הנוהל (בחודשים יולי עד דצמבר 2021), ירדו בשיעור של לפחות 40% ביחס לממוצע הכנסותיו משירותי לינה ושירותים נלווים בתקופות מקבילות בשנים 2018-2019.

מגיש בקשה אשר קיבל מענק בפעימה הרביעית או החמישית בסכום של 1,200 ₪ בגין כל חדר במתקן המלונאי, יקבל מענק נוסף של 3,600 ₪ בגין כל חדר (מגיש בקשה אשר קיבל מענק בפעימה הרביעית או החמישית בסכום של 900 ₪ יקבל מענק נוסף של 2,700 ₪)

מתווי החריגים

  1. מתווה סיוע חריגים רגיל – עבור מתקן מלונאי שהחל לפעול בין ה-1.7.2018 לבין 30.11.2019.
  2. מתווה סיוע חריגים מיוחד – עבור מתקן מלונאי שהחל לפעול בין ה- 1.12.2019 לבין 31.1.2020.
  3. תקופת הזכאות למענק במִתְווים לסיוע חריג  תהיה כל תקופת הנוהל, כלומר – המענק יינתן בגין חודשים יולי עד דצמבר 2020, ללא פיצול לפעימות וללא מענק נוסף בגין פגיעה מתמשכת.

נוהל הסיוע הוא פועל יוצא של החלטות הממשלה 175 ו- 865.

  • לבקשתנו, תערוך רו"ח שני גבעון היועצת לוועדת התמיכות של משרד התיירות הדרכה בזום למלונאים:

ההדרכה תערך ביום שני, 2.5.22 בין השעות 11:00-12:30. הקישור לזום יועבר סמוך למועד הישיבה.

  • גם החברה הכלכלית באמצעות רו"ח (עו"ד) ויסאם עזאם, תערוך הדרכות שיסייעו לכם להתמודד עם הכנת הבקשות לפי הנוהל החדש. (רו"ח (עו"ד) ויסאם עזאם, מלווה את ההתאחדות וסייע לעשרות רבות של בתי מלון לקבלת  מענקי הפעימות הקודמות וטיפל בהגשות ערר על החלטות משרד התיירות עד לקבלת המענקים. (רו"ח עזאם ייעץ בעבר למשרד התיירות בנושא נהלי התמיכות ועבד עם רשות המיסים ומשרדי ממשלה רבים אחרים, נציג בוועדות הערר של רשות המיסים למענקי הוצאות קבועות ועוד).

להלן מועדי הצגת הנוהל עם רו"ח עזאם:

מועד ראשון להצגת עיקרי הנוהל : יום חמישי 14.4 שעה 17:00

מועד שני : יום חמישי 21.4 שעה  17:00

 

            ההדרכות יערכו בזום.

המעוניינים מוזמנים להירשם לשתי ההדרכות אצל לילך.

 

אנו נעמוד לרשותכם ונלווה את חברי ההתאחדות לכל אורך התהליך עד לקבלת המענקים.

 בהצלחה וחג שמח!

 

עו"ד יעל דניאלי,

מנכ"לית.